26. Internationales Samba-Festival - Tag 2

Michiste